رئیسی: آموزه‌های قرآنی منشا مبارزات فلسطینی است


سید ابراهیم رییسی اجتناب کرده اند روز قدس شناخته شده به عنوان یادگار ارزشمند امام یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: «اگر مجاهدان فلسطینی ابتکار حرکت در میدان را دارند در پرتو آموزه های قرآن است وگرنه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها در آن سو قرار دارد.» 

به گزارش ایرنا ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در آیین تجلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم خادمان قرآنی جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است در مصلی عظیم امام خمینی (تهران برگزار شد، همراه خود شناخت اجتناب کرده اند وزیر ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا برگزاری نمایشگاه قرآن کریم کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه {به دلیل} شرایط کرونایی برپا شده است، ذکر شد: انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات طیبه در پرتو آموزه‌های قرآنی تعیین کنید می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان همراه خود درک معارف قرآنی به ارتفاع‌ها می‌رسد.

وی افزود: امکان تکریم در همه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند ابزار محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت را در اختیار همه قرار داده است. با این حال برخی همراه خود جهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفت به معارف قرآنی می‌رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگان امکام بهره‌مندی اجتناب کرده اند هدایت‌های قرآن را ندارند.

رییسی ذکر شد: قران کتاب هدایت ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت هدایت همه را دارد. با این حال کسانی اجتناب کرده اند این قابلیت بهره‌مند می‌شوند کدام ممکن است در سایه تربیت قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالیم پیام اعظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت تمایلات برتر نفسانی را در شخصی احیا می‌کنند.

محله اسلامی، مقامات اسلامی، نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن اسلامی در پرتو هدایت‌های قرآنی تعیین کنید می‌گیرد

رییس تجهیزات مجریه همراه خود اشاره کردن این نکته کدام ممکن است محله بشری بیش اجتناب کرده اند همه زمان‌ها نیازمند هدایت‌های قرآنی است. افزود کدام ممکن است محله اسلامی، مقامات اسلامی، نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن اسلامی در پرتو هدایت‌های قرآنی تعیین کنید می‌گیرد.

رییسی، امام خمینی را احیاگر قرآن در عصر حاضر راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است مدیریت شناخته شده به عنوان جانشین خلف پدر مingسس جمهوری اسلامی در همه سال‌های قبلی به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهم این کتاب مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رشد دادن موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترغیب فناوری جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان {در این} مسیر امتحان شده فراوان کردند.

وی به حضور ۳۳ حافظ کل قران کریم در یک واحد روستا ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این خوشحال از در پرتو امتحان شده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجهات مدیریت به سنت قرآنی بدست آمده کدام ممکن است برای همگان درس آموز است.

رییسی امیدافرینی در محله را امری فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وظایف کارگزارن نظام دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است امیدآفرینی در پرتو معارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیات نورانی قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل دادن به آن است امکان پذیر است.

رییسی : روز قدس نویدبخش نابودی رژیم جعلی صهیونیستی است

وی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنانش اجتناب کرده اند روز قدس شناخته شده به عنوان یادگار ارزشمند امام راحل یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به تاثیر نیروهای از دوام اجتناب کرده اند معارف قرآنی ذکر شد: اگر مجاهدان فلسطینی ابتکار حرکت در میدان را دارند در پرتو آموزه های قرآن است وگرنه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها در آن سو قرار دارد.

علاوه بر این رئیس مقامات سیزدهم افزود: در لحظه وقتی اجتناب کرده اند عالی جوان فلسطینی، یمنی، لبنانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستانی پرس و جو تبدیل می شود کدام ممکن است امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه جهاد را اجتناب کرده اند مکان بدست معرفی شده است، آموزه های قرآنی را منشاء امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه راه اندازی شد می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوش به قرآن است.

سید ابراهیم رئیسی به اینکه یاری کنندگان دین خدا مشمول عنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت خدا قرار می گیرند تاکید کرد کدام ممکن است سخنگوی کاخ سفید به طور مناسب ذکر شد کدام ممکن است در فشارهای حداکثری به ملت ایران شکست مفتضحانه خوردیم کدام ممکن است این شکست ثمره ایستادگی در پرتو آموزه های قرآن {بوده است}.