راز؛ من از هوا سبک ترم، اما صد مرد نمی توانند مرا بلند کنند، من چه هستم؟فرادید| اسرار سنی ندارند، به این معنی که هر چقدر هم که باشند هرگز پیر نمی شوند. از سوی دیگر، افراد در هر سنی، از پیر و جوان، می توانند با حل معماها، ذهن و روح خود را دوباره به هم متصل کنند و از کشف آن لذت ببرند.

معماهای زیادی در اینترنت وجود دارد که یکی از آنها همین معما است. من از هوا سبک ترم، اما صدها نفر نمی توانند مرا بلند کنند. مواظب باش من ضعیفم من چی هستم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معمای سبک تر از هوا من:

وزن حباب ها از هوا سبک تر است، اما حتی صد نفر نمی توانند حباب را بلند کنند، زیرا حباب می ترکد.