راز بزرگ یکی از کارهای ونگوگ
ونسان ون گوگ از نقاشی های معروف کم ندارد. «شب ستارگان» را می توان معروف ترین اثر هنری او نامید. ون گوگ هنوز هم می تواند یک راز بزرگ برای ما باشد.