ربات ها به زودی شورش می کنند!
مون ادعا می کند که این مکالمات اولیه هوش مصنوعی از تابستان گذشته بدیهی بوده است، و ادامه می دهد که توانایی چت کردن در زمینه هایی مانند شناسایی خود و بیان افکار و احساسات خود در سطح هفت یا هشتم است. – سن.