رفراندوم: به نظر شما چه چیزی برای مدیر جدید موسسه اطلاعات بهتر است؟


سید محمود دعایی از اردیبهشت ۱۳۵۹ تا پایان عمر (۱۵ خرداد ۱۴۰۱) ریاست موسسه اطلاعات را بر عهده داشت. روزنامه، قدیمی ترین روزنامه ایران، زیرمجموعه این موسسه است. البته موسسه اطلاعات چندین نشریه دیگر هم دارد.

با فوت آقای دعایی حالا شایعات و گزینه های پیشنهادی مطرح شده است.


بارگذاری ... بارگذاری …