رویدادهای هشدار بحث برانگیز | پایگاه خبری تحلیلی عدالت


امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو گروه تحلیل عدالت نیوز در یادداشتی کسب اطلاعات در مورد حادثه در این زمان در حرم امام رضا علیه السلام نوشت:

۱- نوجوانی در حرم رضوی همراه خود چاقو به چند روحانی حمله کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آنها به بیانیه سوگند خورده رسید. ۲ روحانی تولید دیگری نیز در بیمارستان بستری هستند کدام ممکن است به امید درمانی ایشان.

۲. بلافاصله اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه های خاصی همراه خود عالی جمع کردن ملیت افغانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب متجاوز اهل عرف، آغاز به انزجار پراکنی علیه افغان های مهاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سنی ها کردند.

۳- در روزهای فعلی ۲ کلیپ به صورت جداگانه آشکار شده است کدام ممکن است در آن بسیاری اجتناب کرده اند اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش ایرانی در صحنه های به صورت جداگانه مهاجران افغانستانی را مجبور به توهین به مردمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توهین به شیوخ اهل عرف می کنند.

۴- در سه ۴ دیروز مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیپ های متعددی مبنی بر توسعه در عمق مهاجران افغانستانی در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ورود دسته جمعی آنها به ایران اجتناب کرده اند مسیرهای قاچاق آشکار شده است کدام ممکن است خطرات این توسعه در عمق را گوشزد می تدریجی.

من می خواهم همراه خود این ویژگی چهارم آغاز می کنم. حدود ۲ سه ماه است کدام ممکن است کلیپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب مشابهی همراه خود همین موضوع (توسعه در عمق افغان ها در ایران) آشکار نشده است. منصفانه فایل صوتی اجتناب کرده اند خصوصی کدام ممکن است شخصی را شناخته شده به عنوان درک دانشکده راه اندازی شد کرده است (همراه خود این مرحله اجتناب کرده اند تحلیل، بعید بود کدام ممکن است او درک دانشکده باشد. او قابل انجام است شخصی را شناخته شده به عنوان منصفانه درک راه اندازی شد کرده باشد به همان اندازه تأثیر شخصی را بر بینندگان شخصی افزایش دهد) از نزدیک حاکی اجتناب کرده اند اولویت های امنیتی با توجه به منصفانه قلمرو در عمق است. توسعه افغان ها در ایران این اولویت‌ها (چه در کلیپ‌ها، فایل‌های صوتی هر دو محتوای متنی‌هایی کدام ممکن است به‌طور در عمق بازنشر می‌شوند) را می‌توان در تعدادی از انتخاب چکیده کرد:

الف) توسعه افغان ها در ایران تهدیدی انتقادی برای ایمنی ملت است.
ب) اکثر مهاجران افغان سنی هستند.
ج) همه مهاجران افغانستانی کدام ممکن است {در این} انواع آشفتگی زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولد به دنیا آمده اند، مخلوط کردن جمعیتی ایران را مختل می کنند.
د) جستجو در اخذ شناسنامه ایرانی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن بتوانند به مناصب بالای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در ملت کف دست یابند.
ه) کلیه رویدادهای فوق توسط این سیستم های امنیتی خارجی این سیستم ریزی شده است.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید) در بلند مدت وقتی ایران به مبارزه همراه خود ملت عکس کشیده شود، ایران را اجتناب کرده اند موجود در خنجر خواهد زد.
اسبابک ها عکس نیز گاهی اشاره کردن تبدیل می شود از اصولاً آنها در مقدمه «بازدید افغانستان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در کتاب فعلی من می خواهم «چرا افغانستان برای ایران حیاتی است؟ من می خواهم رئوس مطالب داده ام، من می خواهم آنها را در همین جا نادیده خواهم گرفت.

با این حال تعدادی از راه رفع:
اول اینکه همراه خود نزدیک به پنج میلیون مهاجر افغان در ملت، چنین حساسیت هایی اجتناب کرده اند سوی ایرانیان امری خالص است. در تمام دنیا همراه خود افزایش انواع مهاجران، حساسیت مردمان نیز افزایش خواهد یافت. حتی وقتی اجتناب کرده اند منصفانه مذهب، منصفانه زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سنت باشند.
دوم اینکه ایران باید همراه خود مقامات طالبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مقامات پاکستان با توجه به جلوگیری اجتناب کرده اند ورود مهاجران بوتلگ به کشورمان مراجعه به کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها هشدار دهد (مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است اکثر مهاجران افغان ابتدا به پاکستان گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به ایران خطرناک می کنند).
سوم، ایران باید حکومت طالبان را تحمل فشار قرار دهد به همان اندازه اجتناب کرده اند رفتار متحجرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنطقی شخصی (قابل مقایسه با جلوگیری اجتناب کرده اند درگیر شدن زنان گروه ششم به دبیرستان هر دو ریختن کارمندان متخصص اجتناب کرده اند موسسات مختلف) کف دست بردارد به همان اندازه خطرناک اتباع افغانستان اجتناب کرده اند کشورشان را محدود تدریجی.

چهارم، مقابله انتقادی همراه خود باندهای مافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق انسان اجتناب کرده اند افغانستان به ایران در اصل کار قرار گیرد. اکثر این قاچاقچیان اشخاص حقیقی شناسایی شده است ای هستند. علاوه بر این باید ابهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات پیرامون رفتن برخی خودروهای قاچاق اجتناب کرده اند برخی ایستگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی ها برطرف شود.

پنجم، سرویس‌های امنیتی ایران باید منتشرکنندگان ویدئوهایی را کدام ممکن است باعث توهین به افغان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان می‌شود، پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات کنند. طبیعتاً همراه خود پیگیری های انتقادی، انواع این کلیپ های پرحاشیه را نخواهیم دید (هر دو حداقل کاهش می دهیم).

ششم، رسانه های از ما افغانستان باید توجیه کنند کدام ممکن است ایران شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت پذیرش مهاجران اصولاً را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها بخواهند {در این} زمینه داده ها حاضر کنند.

هفتم، رسانه های پرمخاطب ایران در {پاسخ به} ابهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهات به وجود آمده در بین ساکنان ایرانی اجتناب کرده اند طریق نوشته های تحلیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود دعوت اجتناب کرده اند مشاوران توجیه شوند. شناخته شده به عنوان مثال دلیل دهید کدام ممکن است ایران یکی اجتناب کرده اند دردسرساز ترین شرایط برای صدور مقوا هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابعیت برای مهاجران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم مبانی دردسرساز گیرانه، {افرادی که} این شرایط را دارند همچنان عموما اجتناب کرده اند تابعیت ایرانی محروم هستند. علاوه بر این تقریباً در تمام کشورهای جهان، اعطای تابعیت به مهاجران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس حضور شبیه به مهاجران دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان در ورزش های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی پدیده ای غیرمعمول نیست. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ایران یکی اجتناب کرده اند معدود کشورهایی است کدام ممکن است جایگزین های زیادی را برای آموزش فرزندان مهاجران می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند شروع، آنها را اجتناب کرده اند ملت (کدام ممکن است عموماً کشورهای تولید دیگری را در آغوش می گیرند) ریختن می تدریجی. ما نمی دانیم کدام ملت متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص را مجانی تربیت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد مجانی به کشورهای تولید دیگری می فرستد (در واقع آن یک است ضرر ساختاری برای ایران است، متنوع اجتناب کرده اند متخصصان آن به کشورهای تولید دیگری هم می توسعه).

با این حال اصولاً اجتناب کرده اند همه، من می خواهم شخصاً بین همه این پدیده ها ارتباط می بینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم اگر توطئه بیرونی وجود داشته باشد، اصولاً در شبیه به انشعاب ایرانی/افغانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه/سنی است. گزارش های موثقی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تعدادی از زمانی است کدام ممکن است فضای مشابهی علیه ایران در افغانستان تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری توسعه است. به همین دلیل اکیداً طرفدار می‌شود اطلاعات غیرموثق، دارایی ها بی نام، آمارهای بی‌مقدمه به‌ویژه داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته‌های تفرقه‌انگیز را بازنشر نکنید. معمولاً بدون در نظر گرفتن اجتناب کرده اند حوادث هولناک (قابل مقایسه با حمله به روحانیون در حرم امام رضا) کوتاهتر می شویم، اندازه لطیف تری نمایان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای عاطفی فروکش می تدریجی.

انتهای پیام