زمان تغییر تست با تصویر طارمی +


    زمان تغییر تست با تصویر طارمی +

زمان تغییر است سردار آزمون و مهدی طارمی دیدار تیم های ملی ایران و سنگال را تماشا کنید.

زمان تغییر تست با تصویر طارمی +

تست تبدیل زمان و طارمی + نگارش تصویر اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی افق. ظاهر شد.