سایش ناخوشایند در ایران در وضعیت وخیمی قرار دارد


رئیس گروه مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات ایمنی ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اظهار داشت: معمولی سالانه سایش ناخوشایند در سیاره ۲.۲ تن در هکتار است در حالی کدام ممکن است در ایران معمولی سالانه سایش ناخوشایند در ملت بر ایده تحقیق جدیدترین حدود ۱۶.۵ تن در هکتار است. این بدان معنی است کدام ممکن است بیش از هفت برابر معمولی جهانی در ایران کاهش یافته است است.

حمیدرضا پروان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری ایران (ایلنا)، همراه خود ردیابی به میزان سایش ناخوشایند در ایران افزود: متداولسایش ناخوشایند در سیاره سالانه ۲.۲ تن در هکتار است، در حالی کدام ممکن است در ایران متداولسایش ناخوشایند در سال است. در ملت طبق تحقیق جدیدترین حدود ۱۶.۵ تن در هکتار است.» این بدان معنی است کدام ممکن است سایش ناخوشایند بیش از هفت برابر متداولجهانی در ایران است.

وی همراه خود دقیق اینکه در بحث سایش ناخوشایند، سایش مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایش قابل تحمل اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: سایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدمثل ناخوشایند تحمل تأثیر شرایط اقلیمی خاص قلمرو است، از حدود ۸۰ سهم ملت در قلمرو خشک قرار دارد. آب و هوای محلی: بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم سازندهای پایین شناسی تشکیل دهنده لایه ساخت ناخوشایند کشف نشده سایش هستند، به همین دلیل میزان تشکیل ناخوشایند در ایران کمتر اجتناب کرده اند معمولی جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اراضی ملت از نزدیک به سمت سایش ناخوشایند حساس هستند.

پیروان در خصوص توضیحات نرخ سایش ناخوشایند در ملت گفتند: شرایط اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ های خاکی تأثیر مستقیمی بر مقیاس سایش ناخوشایند دارد.

این مقام در کنترل تنظیم کاربری ها را بسیار قدرتمند مسئله انسانی در سایش ناخوشایند دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تنظیم کاربری ها تحمل عناوین مختلفی اجتناب کرده اند جمله رشد امکانات اقتصادی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید… این امر باعث سایش از حداکثر ناخوشایند شده است.

رئیس گروه مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات ایمنی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند همراه خود ردیابی به عوامل نقطه ضعف در آمایش سرزمین، اظهار داشت: مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذاران معمول قطعی تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبرد در آمایش سرزمین ندارند، به همین دلیل انتخاب ها مقطعی {در این} زمینه متعهد شدن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما انتخاب داریم سرعت را ببینید.» ما در جاری تنظیم کاربری هستیم.

وی یکپارچه داد: برای مونتاژ مسکن نهایی انتخاب اراضی پست شیبدار است کدام ممکن است عموماً اراضی کشاورزی {بوده است}. شناخته شده به عنوان مثال نهضت سراسری مسکن عنوان می تدریجی کدام ممکن است ناخوشایند های گروه ۱ و یک جفت اجتناب کرده اند این ساختار مستثنی هستند با این حال می توان ناخوشایند های گروه ۶ را برای اجرای این ساختار تصمیم گیری کرد.

این پژوهشگر ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اظهار داشت: ناخوشایند های دارای کشت محدود قابل مقایسه با ناخوشایند های شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند های همراه خود شن بیش از حد همراه خود اصلاح ناخوشایند قابل بازگرداندن به کشت هستند. متأسفانه مساحت وسیعی اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی همراه خود انتخاب ها اطراف اجتناب کرده اند بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانه ساخت مسکن بودجه قانونی شده است کدام ممکن است ایمنی غذایی ملت را در بلند مدت ای ۹ چندان در اطراف به خطر می اندازد.

وی همراه خود دقیق اینکه حدود ۱۰ میلیون هکتار اجتناب کرده اند اراضی ملت دیم است، افزود: حدود ۸.۵ میلیون هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی آبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع حدود ۱۲ سهم اجتناب کرده اند اراضی ملت را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ایران علاوه بر این محدودیت های آب، محدودیت هایی نیز در زمینه ناخوشایند دارد کدام ممکن است متاسفانه آن طور کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند پایین های کشاورزی استفاده نمی کنیم.

به آموزش داده شده است پیروان؛ پایین های کشاورزی رها شده بیشترین سایش ناخوشایند را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند مسئله در ساخت ریزگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار هستند.

رئیس گروه تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی ایمنی اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند، این سیستم ریزی بلندمدت در بخش اراضی کشاورزی را ضعیف توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در بحث پایین، واگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن تولید دیگری این سیستم مدون نیستیم. بیشترین استفاده را ببرید.” با این حال باید این سیستم عملیاتی عملیاتی {در این} بخش تهیه شود به همان اندازه بتوانیم بر ایده پتانسیل اراضی این سیستم ریزی کنیم، این سیستم های حال کلان است، به همین دلیل انتخاب ها مقطعی برای اراضی گرفته تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به راهکارهای کاهش سایش ناخوشایند اظهار داشت: باید {در این} زمینه این سیستم ریزی بلندمدت داشته باشیم. متأسفانه اجتناب کرده اند اراضی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص شناخته شده به عنوان اراضی دولتی یاد تبدیل می شود، به همین دلیل افراد را مقدم بر مقامات قرار می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه ای برای انگشت اندازی افراد روال به این اراضی موجود است، با این حال اگر {در این} بخش سنت سازی شود، افراد ادراک خواهند کرد کدام ممکن است جنگل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع نعمت خدادادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر های بشر را ابدی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند این اراضی استفاده مالی تدریجی.

ناظران همراه خود ردیابی به لزوم آسانسور حس مشارکت مردم در قلمرو سراسری اظهار داشتند: متأسفانه به معیشت ساکنان بخش آبخیز توجهی نکردیم، به همین دلیل نمی‌توانیم کاری کنیم کدام ممکن است جنگل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری دارایی ها سراسری تخریب نشوند، به همین دلیل این سیستم‌ریزی‌هایی به پایان رسید. برای امتیازات معیشتی باید در انتخاب باشد».

وی در طولانی مدت افزود: تخصص نماد داده است کدام ممکن است در برخی مناطق اقدامات امرار معاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کبریت همراه خود شرایط خالص قلمرو نیست، به همین دلیل هرگونه مداخله مقامات باید همراه خود سنت نهایی قلمرو کبریت باشد کدام ممکن است متاسفانه کمتر اکتسابی تبدیل می شود. ملاحظه.”

انتهای پیام