سرمربی استقلال اجازه دسترسی ورزشگاه را نداشت! / تایر – مکان تحلیلی خبری افق


به گزارش خبرگزاری تحت وب؛ ریاکوف سال ها برای گروه سراسری یوگسلاوی سابق ورزشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آموزش بازنشسته شد. او در سال ۶۹ سرمربی گروه سراسری ایران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس منصفانه بار استقلال تهران هر دو تاج محل سابق را شناخته شده به عنوان قهرمانی لیگ پرسپولیس رساند.

خوشایند است اجتناب کرده اند رایکوف با توجه به ورزشی های آسیایی تهران بشنویم. روزهایی کدام ممکن است سرمربی سابق استقلال اجتناب کرده اند دعوت مناسب فدراسیون فوتبال برای تماشای ورزشی های آسیایی تهران درگیر نبود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص آموزش داده شده است بود: جلب توجه است کدام ممکن است من می خواهم ۹ شرکت کننده در گروه سراسری شناخته شده به عنوان سرمربی استقلال دارم با این حال برای تماشای مسابقات گروه ایران دعوت نمی شوم در حالی کدام ممکن است حتی مربیان سطح منصفانه هم دعوت کرده اند. من می خواهم

سپس رایکوف یادآوری ای را نقل می تدریجی کدام ممکن است تمیز اجتناب کرده اند لطف نیست. وی اظهار داشت: روز ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان منتظر بودم کدام ممکن است منصفانه نفر اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال برای دعوت من می خواهم بیاید با این حال به محض اینکه منتظر ماندم خبری نشد. انتخاب بدست آوردم منصفانه ساعت در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مسابقه به ورزشگاه بروم.

به باجه کالا بلیط رفتم با این حال همه بلیط ها اجتناب کرده اند بین گذشت بود. در حالی کدام ممکن است عاجزانه امتحان شده می کردم برای اسکان برسم، یکی اجتناب کرده اند آشنایان من می خواهم را جلوی ورزشگاه دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت همراه خود شبیه به مقوا ورزش می توانی وارد ورزشگاه شوی. من می خواهم هم کارتم را جلوی درگاه درگاه نماد دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاً شبیه به جایی کدام ممکن است در همه زمان ها در تجهیزات گلف می نشستم نشستم.

تعدادی از دقیقه بعد یکی اجتناب کرده اند افسران آزمایشی به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: آقای رایکوف یکی همراه خود ممکن است مسئولیت دارد. منم فوری پیاده شدم ولی مثل اینکه سرچ کردم کسی رو ندیدم! وقتی خواستم برگردم موجود در، شبیه به افسر آزمایشی کدام ممکن است جلوی در ایستاده بود اجازه دسترسی من می خواهم را نداد. این چه حرکت زشتی است، پرسیدم چرا مرا همراه خود دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیرنگ اجتناب کرده اند روی سکوها زیرین آوردی؟

افسر مدیریت دروازه ورزشگاه هم اظهار داشت با بیرون بلیط وارد شدی! چکیده مرا اجتناب کرده اند استادیوم سطح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم همراه خود دلی ناراضی برای اسکان رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستم ورزشی گروه سراسری ایران را کدام ممکن است منصفانه بار آموزش کرده بودم ببینم!