سگ ها چگونه در یک واحد ظاهر شد ملاحظه انسان را به شخصی جلب می کنند؟
اتصال انسان همراه خود سگ ها به زمان زیادی برمی گردد. محققان مشخص نیستند کدام ممکن است انسان اجتناب کرده اند چه روزی آغاز به نگهداری سگ هر دو گرگ اهلی کرده است، با این حال احتمالاً بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰۰ سال پیش {بوده است}.