سیگنال‌هایی کدام ممکن است می‌گوید بیش از حد قند بلعیدن می‌کنید
بعضی اجتناب کرده اند تحقیق آرم می‌دهد کدام ممکن است بلعیدن بیش از حد قند مسائل روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا را در شخص تحمیل می‌تنبل. علاوه بر این سوئیچ دهنده‌های عصبی در ذهن را به هم می‌ریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص تولید دیگری نمی‌تواند هورمون سروتونین را به مقیاس کافی در هیکل داشته باشد.