سیگنال های سازنده بورس در روزهای بلند مدت برای سهامدارانبه گزارش ایسکانیوز، بلافاصله برای سومین روز متوالی بازار سرمایه نیز انبساط کرد به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند پاییز سه شنبه قبلی را جبران تنبل. نکته قابل ملاحظه {در این} سه روز همزمانی همراه خود انبساط شاخص کل حقوق صاحبان سهام همراه خود ورودی پول دقیق به بورس بود کدام ممکن است نکته مثبتی برای بازار سرمایه است.

اصولاً بیاموزید:

پیشنهادات در بورس ۳ علامت سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم برای سهامداران داشت؛ «ورود پول دقیق به بازار سرمایه»، «احیای مازاد تقاضا دسترس در بازار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «انبساط مستمر همه شاخص‌های عملی» سه سیگنال سازنده این روزهای پیشنهادات بورس است. تداوم این سه سیگنال ممکن است به استراحت نسبی دسترس در بازار سرمایه منجر شود.

اگر بازار سرمایه به استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل برسد، امید است {در میان} مدت این بازار بازدهی خوبی را برای خریداران به در کنار داشته باشد.

در دومین روز کاری هفته، قیمت اکثر نمادهای پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه محصولات شیمیایی سبزترین گروه بازار بود کدام ممکن است به همین ترتیب خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات شیمیایی بیشترین خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه پول را داشتند.

شاخص کل بورس در جریان پیشنهادات روز یکشنبه همراه خود انبساط ۷۴۰۸ واحدی به رقم خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ واحد رسید. بازده این شاخص سازنده ۰.۵ سهم بود.

شاخص کل همگنی بورس همراه خود ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱ واحد افزایش به رقم ۳۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ واحد رسید. بازده این شاخص سازنده ۰.۸۷ سهم بود. شاخص فرابورس همراه خود انبساط ۱۴۷ واحدی توانست روی عدد ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ واحد قرار گیرد.

* کاهش جریان پول دقیق به بازار سهام

در جریان پیشنهادات روز یکشنبه ۱۲۰ میلیارد تومان پول دقیق وارد بورس شد کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۴۴ سهم کاهش داشت. این سومین روز متوالی است کدام ممکن است تصرف قانونی سازنده تبدیل می شود.

در پیشنهادات روز یکشنبه بیشترین ورود پول دقیق به سهام نمایندگی های واتوسا (نمایندگی بهبود صنایع ایران)، توکن آریا (نمایندگی پلیمر آریا ساسول)، شیم (پتروشیمی پرسپولیس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکن فلز (فلز مبارکه اصفهان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فملی (فملی) بود. صنایع سراسری مس ایران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گانگین (گوهر مالی گردشگری ایران) بیشترین درگاه پول دقیق را به انگشت معرفی شده است اند.

انبساط قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات در بورس

بلافاصله مجموع ورود به پولی بورس به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۸ میلیارد تومان مرتفع است کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۳۷ سهم انبساط آرم می دهد. قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات اوراق مشارکت دسترس در بازار دوم ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ میلیارد تومان برابر ۲۷ سهم اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد کل پیشنهادات بازار سرمایه بود.

قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات سهام دانش بلافاصله همراه خود ۲۰ سهم افزایش نسبت {به روز} کاری قبلی به پنج هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ میلیارد تومان رسید کدام ممکن است ۴۷ سهم اجتناب کرده اند پیشنهادات بورس را در اختیار دارد.

* تقاضای بیش اجتناب کرده اند حد دسترس در بازار پول

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۳۳۳ توکن افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ توکن در پیش بینی کسب بودند. یعنی ۷۰ سهم بازار همراه خود افزایش قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ سهم بازار معامله داشتند.

در جریان پیشنهادات بلافاصله قطعا ارزش آن را دارد صف های کسب نیز همراه خود کاهش ۱۶ درصدی نسبت به نوک روز کاری در گذشته به ۴۳۷ میلیارد تومان رسید.

بلافاصله نمادهای ورنا (نمایندگی رنا)، وهان (نمایندگی بهبود پولی مهر آیندگان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازار (نمایندگی تجاری زر ماکارون) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفتند.

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، ۱۴۴ توکن معامله داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ توکن در صف کالا قرار داشت. به عبارت تولید دیگری قیمت ها ۲۹ سهم کاهش کشف شد.

در جریان پیشنهادات بلافاصله قطعا ارزش آن را دارد صف های کالا باقی مانده بازار همراه خود ۱۷ سهم کاهش نسبت {به روز} کاری در گذشته به پنج میلیارد تومان تغییر شد.

در نهایت پیشنهادات روز اکثر صف های کالا مخلوط آوری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده خوب کد صف کالا داشتند. مشارکت کنندگان در Energy Token 1 (موسسات پولی تبادل قدرت) نتوانسته اند لیست پیش بینی کالا این سهام را مخلوط آوری کنند.

تأمین: فارس

انتهای پیام/