شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تصحیح فیلم شیشلیک.
به مشاوره کارگردان فیلمش تاکنون ۳۶ وصله بردن کرده است با این حال اخیرا ۲۵ پچ تولید دیگری برای او اندیشه در مورد شده است!