صاعقه وحشتناکی در نزدیکی کاخ سفید اصابت کردویدئوی دیگری از صاعقه ای که در نزدیکی کاخ سفید اصابت کرد و چهار نفر را کشت.

کد ویدیو