صف های تمدید شده معاینه فنی + عکس


صف های تمدید شده در برابر این امکانات معاینه فنی خودرو در تهران در نتیجه نارضایتی مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه امتناع آنها اجتناب کرده اند انجام معاینه فنی شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در شرایطی کدام ممکن است مسئولان کمک خواهد کرد که شما افزایش استاندارد هوای پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تامین ایمنی تردد، شهادت دادن معاینه فنی اجتناب کرده اند مصر اکتسابی می کنند، تشکیل صف های تمدید شده در برابر این این امکانات باعث شده است. رنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه حتی بازدیدکنندگان آنها. تسلیم شدن پس اجتناب کرده اند اکتسابی معاینه فنی.

شناخته شده به عنوان مثال همین الان پنجشنبه ۲۵ فروردین وسط بیهقی {به دلیل} ازدحام اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح امکان پذیرش خودروی ساکنان را نداشت.

مسئولان وسط بیهقی اجتناب کرده اند ابتدای صبح به ساکنان طرفدار کرده اند کدام ممکن است منتظر نمانند از خرس هیچ شرایطی نمی توان آنها را پذیرفت.

ساعت ۹ صبح صف های تمدید شده مقابل وسط آزمون فنی الغدیر تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افرادی که به صورت اینترنتی نوبت می دادند باید {در این} صف ها منتظر می ماندند.

من می خواهم باید بگویم؛ سرعت زیرین کار نیز باعث افزایش ازدحام شد.

1111
22

انتهای پیام