علائم سرخک در کودکان
اشخاص حقیقی تحت تأثیر سرخک پس اجتناب کرده اند ۲ به همان اندازه سه روز تب، تنگی نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه دچار بثورات صورتی می شوند. این بیماری جدا از سرخک شایع نیست.