(عکسها) آرایش غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سورئال برای آرایشگاه
میمی چوی، آرایشگر ونکوور، اجتناب کرده اند استعداد های شخصی برای تغییر چهره شخصی به پرتره های تکان دهنده ای کدام ممکن است شبیه به تصویر کشیدن های سورئال هستند، استفاده می تنبل.