عکس | آهن شیمیایی سرانجام گوگوش را آشکار کرد


فیلم نویسی | سرانجام فلز شیمیایی کشف شده علیه گوگوش برای اولین بار در انصاف نیوز پدیدار شد.