عکس/ سلفی ناصرالدین شاه
ناصرالدین شاه با اشتیاق و حوصله خاصی کار فراگیری عکاسی را دنبال می کرد و از هر فرصتی برای عکاسی یا عکاسی استفاده می کرد. درس های عکاسی ناصرالدین شاه برای زنان در خانه زنان، رویدادهای روزانه در کاخ سلطنتی، عکس های اقوام و خادمان … مردان و البته خود او بود.