عکس/ ناصرالدین شاه و اولین مجسمه در تهرانقبلاً می خواستند مجسمه ناصرالدین شاه را در میدان توپخانه بگذارند اما بنا به صلاحدید شاه و چون احتمال مخالفت عمومی به دلیل تشابه مجسمه ها و مجسمه ها در فرهنگ ها وجود داشت. از ایرانیان آن زمان دستور داده شد که آن را به قورخانه بفرستند.