غذاهای مفید برای سالمندانسالمندان {برای حفظ} بهزیستی شخصی باید به رژیم غذایی شخصی ملاحظه ویژه ای داشته باشند.