فال حافظ/ مرا به رندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق آن فضول عیب تدریجیبه گزارش گروه باکلاس ایسکانیوز،  برای تکل فال حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آن باید علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواد کافی داشت. این دلیل است انتخاب گرفته‌ایم به همان اندازه {هر روز} تعبیر یکی اجتناب کرده اند غزل های حافظ شیرازی را برایتان بگذاریم. بلافاصله ۸ اردیبهشت ماه غزل شماره ۱۸۸ حافظ می پردازیم: 

مرا به رندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق آن فضول عیب تدریجی
کدام ممکن است اعتراض بر اسرار علم غیب تدریجی
کمال اوج عشق ببین ۹ نقص گناه
کدام ممکن است هر کدام ممکن است بی‌آثار هنری افتد تذکر به عیب تدریجی
ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی
کدام ممکن است ناخوشایند میکده ما عبیر جیب تدریجی
چنان زند ره اسلام غمزه ساقی
کدام ممکن است اجتناب ز صهبا مگر صهیب تدریجی
مهم گنج سعادت قبول اهل دل است
مباد آن کدام ممکن است {در این} نکته شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریب تدریجی
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد
کدام ممکن است تعدادی از سال به جان خدمت شعیب تدریجی
ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ
چو یاد وقت زمان شباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغر تدریجی

تعبیر غزل شماره ۱۸۸ حافظ در فال خواهید کرد :

بیش اجتناب کرده اند حد به هدف شخصی تکیه کن شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر قیمتی می خواهید آن را به بازو آورید، بعد از همه همراه خود سرعت حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار می توانید به نیازها شخصی بازو پیدا کنید با این حال {فراموش نکنید} به همان اندازه مهر تایید خداوند به کارهای خواهید کرد زده نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لطف او توجه نداشته باشید نمی توانید رفتن منزل مقصود برسید.

رقیبان در کمین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد پیشی تکل اجتناب کرده اند خواهید کرد دارند، باید به آن توجه کنید. موردی سبب ناراحتی خواهید کرد شده با این حال نباید امید شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهید، شکست مقدمه پیروزی می باشد.

انتهای پیام/