فراتر از تجمل؛ سوژه ها بیشتر نجومی هستند!
اگر تفاوت قیمت خانه با مدارس غیرانتفاعی زیاد است به خاطر کلاس های اضافه ای است که مانند زبان، موسیقی، کامپیوتر، چرتکه و … باقی مانده است.