فروش سیاسی در قطر


ابوالفضل نجیب روزنامه نگار در یادداشتی همراه خود عنوان «فروش سیاسی در سرزمین قطر» کدام ممکن است به عدالت نیوز رسید، نوشت:

اظهارات، مواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهای سخنگوی وزارت امور خارجه هر ملت از یک راه یا دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود عرف های دیپلماتیک دنیا نماد دهنده وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط خارجی آن ملت است. این ادعاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان ها نیز مستقیماً همراه خود کار کردن دقیق، قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات به انگشت آمده، خاستگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای بدون شک مرتبط هستند. اجتناب کرده اند این رو، هر نظام سیاسی در خاص مواضع برای خاص هر موضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعایی، هشدار، تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح توتالیتاریسم دارد. به زبان آسان، گلیم فراتر نمی رود.

کمتر اجتناب کرده اند عالی هفته پس اجتناب کرده اند رسوایی رخ داده در ورزشگاه مشهد، سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ادعای غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنتظره آرزو کرد حضور ایران در جام جهانی قطر شد. این اعلام کردن در واقع بی سابقه است. او ادعاها کسب اطلاعات در مورد تخصص ایران در زمینه زیرساخت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تقاضا میزبانی تفریحی جام جهانی در ورزشگاه آزادی را پذیرفت. فینال ادعای وزارت امور خارجه پس اجتناب کرده اند برخوردهای متناقض مسئولان نسبت به حوادث مشهد است کدام ممکن است همگی بر سلب پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر اجتناب کرده اند آن، تشکر اجتناب کرده اند ائمه جمعه برای ممانعت اجتناب کرده اند ورود دختران به ورزشگاه مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودن ادعا ها صورت خواهد گرفت. مقام ارتش {در این} خصوص به طور قابل توجهی اینکه امور خانه بازی ما ربطی به فیفا ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویحاً به دخالت در امور خانه اجتناب کرده اند ذات استکباری لید تعبیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر اجتناب کرده اند نوشتن عالی جاده عذرخواهی اجتناب کرده اند فیفا خودداری کرد. داوطلبانه هر دو نامطلوب با توجه به آنچه در حال وقوع است اتفاق تذکر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی همه نهادهای در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی جهان شگفت زده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از این، حتی در بین انواع زیادی اجتناب کرده اند ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد روال نیز دیگری آن هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن سوی ماجرا، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند چنین اقدامی فوق العاده سپاسگزارند. ?

با این حال جدای اجتناب کرده اند این ناهماهنگی ها، آنچه با توجه به ادعای وزارت خارجه می توان اظهار داشت عالی پرس و جو آسان است. همراه خود چه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان بدون شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالفعل مدعی است در برگزاری بسیار قدرتمند مناسبت ورزشی جهان چه می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه وزارت امور خارجه کدام ممکن است از یک راه یا دیگری نماد دهنده پرستیژ، وزن، وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماسی است. برای جمهوری اسلامی؟ تنها نزدیک بودن {به یکدیگر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی از گرفتن چشم اندازها گردشگری مشابه کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشم توسط خودم ممکن است این فانتاسم را تحمیل تنبل کدام ممکن است می توانیم همراه خود قطر در برگزاری چنین مناسبت بزرگی همدست شویم. شاید تنها نکته قابل تامل در ادعای وزارت خارجه همین جاذبه های گردشگری در ۲ جزیره خلیج فارس باشد. حتی همراه خود پذیرش پتانسیل بدون شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالفعل چنین ثروتی، همراه خود چه امکاناتی می توانیم اجتناب کرده اند این پتانسیل خدادادی استفاده کنیم. به علاوه، اگر ادعای وزارت امور خارجه کسب اطلاعات در مورد قابلیت های گردشگری در شهرهای تولید دیگری ایران است، باید پرسید کدام ممکن است چرا این شانس را اجتناب کرده اند خودمان سلب کرده ایم؟ ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه علاوه بر این ممکن است در جهت کنار هم قرار دادن سازی اردوهای آموزشی برای گروه های نمایندگی کننده در ایران باشد. حتی ایده چنین ادعایی همراه خود ملاحظه به اینکه گروه سراسری فوتبال ایران کشوری را برای کنار هم قرار دادن سازی کنار هم قرار دادن می تنبل، یکی اجتناب کرده اند ۲ ایده نیست. ایده اول با توجه به بی اطلاعی وزارت امور خارجه اجتناب کرده اند ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها ورزشی موجود در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده تولید دیگری را نمی توان شوخی در بالاترین درجه دیپلماتیک ملت دانست. از هر لحاظ، ادعاها نماد می دهد کدام ممکن است وزارت امور خارجه همراه خود سازوکارهای تحت سلطه بر میزبانی جام جهانی شناخته شده نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه درخواست شده است های فرضی جمهوری اسلامی اساساً خارج اجتناب کرده اند اختیارات ملت میزبان است، حتی وقتی قطر بخواهد.

شاید نیازی به اشاره کردن ادعاهای وزارت امور خارجه مبنی بر نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب بودن آنها نباشد. همانطور که صحبت می کنیم هر فوتبالدوستانی اشیا یاد شده را بیشتر اجتناب کرده اند برخی اجتناب کرده اند مسئولین فوتبال ما از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی آن صحبتی نمی شود. آنچه وی را به {نوشتن این} نظر واداشت، تاکید بر اهمیت مواضع، مواضع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهایی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند منبر وزارت امور خارجه به رسانه ها حاضر تبدیل می شود. اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعاهایی کدام ممکن است ممکن است وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت دیپلماسی ما را {در سراسر} جهان از نزدیک کاهش دهد. به آن ها اظهارات وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات سایر افسران ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشد کسب اطلاعات در مورد مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن را اضافه کنید. اظهاراتی کدام ممکن است باعث سردرگمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا سوال کردن رسانه های خارجی شد. در تذکری کسب اطلاعات در مورد راهبرد عقلانیت ردیابی کردم کدام ممکن است چنین رویکردی تنها راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد ملت به دنیا در همه امور شده است. آنچه وزارت امور خارجه کسب اطلاعات در مورد ادعای جام جهانی خاص کرد، با بیرون شک در چارچوب چنین تکنیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهایی قابل تعیین مقدار است.

انتهای پیام