فواید غیر قابل تصور پونه کوهیدر مصر سنتی پونه کوهی را برای تعمیر مشکلات سوء‌هاضمه، کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن می‌کردند. جدا از این در رم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونان سنتی نیز اجتناب کرده اند پونه کوهی برای تسکین درد‌های شکمی استفاده می‌کردند.