(فیلم) درس مرگبار کفتار از نزدیک شدن به شیرها!


دیدن کفتار قهوه ای در روز و به تنهایی بسیار نادر است. زیرا کفتارها عموما به صورت دسته جمعی حرکت می کنند. شیر با دیدن کفتار نگهبان حمله می کند و به سمت او نگاه می کند.

کفتار به حوض نزدیک می شود و به محض دیدن شیرها فرار می کند. اما سرعت شیر ​​بیشتر است و در چند قدمی عکاس کفتار را می گیرد. کفتاری که برای نوشیدن آب رفته بود به راستی گامی به سوی سرنوشت محتوم خود برداشته بود.