فیلم | وضعیت ناگوار جاده های لبنان پس اجتناب کرده اند فصل مقامات


پس اجتناب کرده اند گفتن فصل این ملت، عکسها کیسه های زباله در جاده های لبنان منتشر شده شد.
تصاویری اجتناب کرده اند تعداد زیادی کیسه های زباله در یکی اجتناب کرده اند جاده های لبنان در وب های اجتماعی چاپ شده شد کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند تردد خودروها شد.
دیروز سعد الشامی معاون نخست وزیر لبنان اجتناب کرده اند فصل مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی لبنان خبر داد. ریاض سلامه، رئیس موسسه مالی ۲ لیبان نیز اظهار داشت: موسسه مالی مرکزی به ایفای نقشی کدام ممکن است بر ایده ماده ۷۰ قوانین پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت به آن است سپرده شده است، شکسته نشده خواهد داد.

انتهای پیام