قتل زشت نتیجه فانتاسم خوب “شخص شیشه ای” است.قاتل جوان همراه خود فانتاسم بر تأثیر بلعیدن قرص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه، پیرمرد ۷۰ ساله ای را همراه خود ضربات متنوع چاقو در جاده هزار دستجاه کشت.