قتل عالی پاکبان در مشهد به ضرب گلوله
این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است انگیزه قتل خصوصی باشد هر دو پاکبان شاهد موضوعی بوده هر دو ادعا جرمی کرده باشد. در جاری بازبینی عکسها دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل شواهد برای ایجاد ضارب هستیم.