قتل همسر دوم در خواب
همسرم در همان لحظه چشمانش را باز کرد و آخرین فصل ما بعد از شام آخر بسته شد، اما من از قبل تصمیم گرفته بودم. طناب را کشیدم تا مرد و جسدش روی تخت افتاد.