قیمت آجیل و خشکبار یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱بادام زمینی

قیمت درجه یک (ریال)

قیمت گیلاس نیمه خشک

۱۶۶۶۰۰

قیمت آلو بخارا

۲،۲۲،۲۲

قیمت آلو جنگلی درشت

۲۰۶۰۰

قیمت انجیر خشک

۲,۶۲,۶۲

قیمت بادام پوست کاغذی است

۴,۶۶,۶۰۰

قیمت بادام هندی ۳۲۰ پیکسل

۳,۶۶۶,۶۰۰

قیمت برگ زردآلو درجه یک (طلا)

۴,۶۰,۶۰۰

قیمت برگ قیسی ارز است

۴,۶۲,۶۰۰

قیمت پسته احمد آقایی

۳,۸۵۰,۶

قیمت پسته اکبری

۳,۶۶۶,۶۰۰

قیمت پسته فندقی

۲،۶۶،۶

قیمت تخمه آفتابگردان کوله گوچی (دور سفید و مشکی)

۲۶۶۰۰

قیمت تخمه آفتابگردان کوچک

۲۶۶۰۰

قیمت بهترین تخمه آفتابگردان

۱۶۶۶۰۰

قیمت تخمه کدو تنبل

۲,۶۶,۶۰

قیمت آرد نارگیل

۲۶۶۰۰

قیمت تکه های بادام زمینی

۴,۶۶

قیمت سنجد

۱۶۶۶۰۰

قیمت سویا

۲۶۶۰۰

قیمت حشیش

۱۶۶۶۰۰

قیمت عناب

۱۲۶۰۰

قیمت فندق و پوست خام

۲.۲،۶

قیمت انگور پیلویی (خرما و سیاه)

۲۶۶۰۰

قیمت انگور طلایی برای پلو

۲۶۶۰۰

قیمت انگور پیکان سبز

۲۲۶۰۰

قیمت کنجد سفید خام

۱۲۶۰۰

قیمت کنجد سیاه خام

۲۶۶۰۰

قیمت پوست گردو و کاغذ (سفارشی)

۲,۶۶,۲۲

قیمت گندم بو داده

۲۶۰۰

قیمت بادام

۲,۶۶,۶۰۰

قیمت مغز بادام زمینی درشت (با پوست)

۴,۶۶

قیمت گردو

۴,۶۶,۶۰۰

قیمت انگور بی دانه

۱۶۶۶۰۰

قیمت انگور و تخمه

۲۶۶۰۰

قیمت نخود فرنگی بدون نمک

۱۶۶۶۰۰

قیمت نخود دو نمک آتیشه

۴۶۶۰۰

قیمت تکه پسته

۲,۶۶,۶۰۰

قیمت فندق شور

۳,۶۶۶,۶۰۰

قیمت اولین بادام زمینی ایرانی

۲۶۶۰۰

قیمت شربت تخم مرغ

۱۶۶۶۰۰

قیمت خاکشیر

۱۶۶۰۰

قیمت بهترین تخمه کدو تنبل

۱۶,۶۰