لذت مردمان قائم شهر پس اجتناب کرده اند قهرمانی نساجی مازندران
دنبال کنندگان کارکنان فوتبال نساجی مازندران کسب نخستین جام قهرمانی، برای فوتبال مازندران را، جشن گرفتند.