ماجرای سیسمونی آرم داد باید صیانت کنیم!!


مشاور همدان مجلس همراه خود ردیابی به جنجال پیش آمده بر بالا بازدید خانوار قالیباف به ترکیه اظهار داشت: «این اتفاق دارد این پیام را می‌دهد کدام ممکن است مجلس باید روی قالب شخصی مصر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را پیگیری تنبل.»

احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون مشترک قالب صیانت در گفتگو همراه خود «انواع»  همراه خود ردیابی به ماجرای بازدید خانوار قالیباف به ترکیه، تصدیق شد: «خاص است کدام ممکن است دنیای آنلاین ما خلوت، به تعبیر مقام معظم مدیریت، هیچگونه تعهدی دانستن درباره اینکه چه مطالبی چاپ شده می‌کنند، ندارد کدام ممکن است باید این امر پیگیری شود. پلیس فتا هم منصفانه ظرفیتی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر روز} نمی‌تواند برای هر مطلبی اقدام تنبل. قطعا دنیای آنلاین ما عملکرد اول را داشته است. این اتفاق دارد این پیام را می‌دهد کدام ممکن است مجلس باید روی قالب شخصی مصر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع را پیگیری تنبل. این مقدماتی بار نیست کدام ممکن است این اتفاق رخ داده است.»

 وی عنوان کرد: «ممکن است امیدوارم همراه خود این نظریه کدام ممکن است رخ داده است است هیئت رئیسیه انتخاب شدید‌شان را بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است قالب صیانت در کمیسیون مشترک در جاری بازرسی بود، کمیسیون را آزاد بگذارند به همان اندازه کارش را انجام دهد. اجتناب کرده اند تذکر قانونی قالب صیانت همچنان در اختیار کمیسیون مشترک است، همین را بگذارند به همان اندازه کارش را انجام دهد.»

فلاحی تصدیق شد: «قسمتی اجتناب کرده اند پاسخ ها نسبت به این بازدید بزرگنمایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هشدارهای قبلی حضرت آقا هم ردیابی‌ای به این موضوع بود.»

انتهای پیام