مالیات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورمی کدام ممکن است سبد خانواده را در ۱۴۰۱ کودک نوپا می‌تنبل


احسان سلطانی طی ۲ نظر در کانال تلگرامی شخصی نوشت:

✅ مالیاتهای ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند جیب مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کام صاحبان ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد

سهم مالیات خوردن (موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان) ۳۹ نسبت، واردات ۲۰ نسبت، بنگاهها ۲۷ نسبت، درآمد (کسی) ۱۳ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت ساده ۱.۵ نسبت اجتناب کرده اند کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش اجتناب کرده اند . اجتناب کرده اند کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردمان ۷۲ نسبت، بنگاههای غیردولتی (شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصولتی) ۲۵ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمندان ساده ۱.۵ نسبت است.

بر ایده قوانین بودجه مقامات سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودرو استفاده گرانقیمت ۵ هزار میلیارد تومان (همراه خود سهم ۰.۹۵ نسبت اجتناب کرده اند کل مالیاتها)، واحدهای مسکونی گرانقیمت ۷۰۰ میلیارد تومان (۰.۱۳ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای مسکونی تمیز اجتناب کرده اند سکنه ۲ هزار میلیارد تومان (۰.۳۸ نسبت) تصمیم گیری شده است. مالیات مسکن مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازاد ساده ۲۷۳ میلیارد تومان (همراه خود سهم ۰.۵ نسبت اجتناب کرده اند کل مالیاتها) است. برای درک قطعا ارزش آن را دارد ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازاد، می توان آن را همراه خود ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات کالا سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان مسائل خروج اجتناب کرده اند ملت هر دو ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مقامات اجتناب کرده اند بیمه فردی ثالث ارزیابی کرد

✅ صعود تورم ماهانه چرخ دنده غذایی در فروردین ۱۴۰۱

بر ایده آمارهای دولتی، قیمت چرخ دنده غذایی در فرودین ۱۴۰۱ نسبت به ماه پیش اجتناب کرده اند آن ۴.۹ نسبت افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ تورم سالانه وعده های غذایی به بیش اجتناب کرده اند ۵۰ نسبت رسید.
نرخ تورم دقیق قیمت چرخ دنده غذایی بیش اجتناب کرده اند آمارهای مناسب است کدام ممکن است اعلام کردن تبدیل می شود شاخص قیمت چرخ دنده غذایی در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ ساده ۵ برابر شده است.

افزایش قیمت چرخ دنده غذایی فروردین ماه ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داده کدام ممکن است شوک قیمت جهانی چرخ دنده غذایی به موجود در ملت منتقل نشده است.

اجزا زیر ممکن است بهترین شوک افزایش قیمت وعده های غذایی در ۸۰ سال قبلی را رقم بزند:

🔸(۱) حدف پول خارجی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص دلار نیما همراه خود قیمت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواقعی

🔸(۲) افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی چرخ دنده غذایی

🔸(۳) انبساط مستمر قیمت پول خارجی آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیما

🔸(۴) اقدامات تورم زای مقامات مربوط به افزایش قیمت آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چرخ دنده غذایی

🔸(۵) افزایش قیمت چرخ دنده اولین (ساخت پتروشیمی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولادی های خانه) جهت بسته بندی

🔸(۶) انبساط سایر قیمت ها، به طور قابل توجهی اجاره فروش ها

انتهای پیام