ماه پر آب است؟!اکنون دانشمندان فاش کرده اند که تجزیه و تحلیل و تجزیه و تحلیل نمونه ها در محل مطالعه و همچنین آزمایشگاه های پایه، هر دو وجود آب در ماه را تایید می کنند.