ما بچه گوگل نیستیم!


شبکه شرق گزارش تصویری از اتفاقات چند روز گذشته تهیه کرده است که در آن تمامی کاربران ایرانسل و اولین دوست کودک شناسایی شدند!

پست های مشابه