مسیر صعودی بورس در ۱۰۰ روزدر ۱۰۰ روز اخیر که شاخص‌کل سهام وارد موج جدید صعودی شده است، شاخص‌کل حدود ۲۹‌درصد (نرخ بهره مرکب روزانه بر اساس روز‌های کاری بورس معادل ۴/ ۰ درصد) و نماگر هم وزن ۳۵‌درصد افزایش ارتفاع داده است.

رژیم لاغری سریع