مشارکت موسسه مالی رشد تعاون در تجزیه و تحلیل آزادی زندانیان جرائم غیرعمد


بر ایده تجربیات اطلاعات افق حجت الله مهدیان مدیرعامل موسسه مالی رشد تعاون ذکر شد: حرکت به وظیفه اجتماعی همواره در این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های این موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی رشد تعاون جایگاه ویژه ای دارد به همان اندازه امسال نیز یادآور سال قبلی در هدف رشد حرکت کنیم. سال ها. ، حضور پرانرژی در پویش آزادی. زندانیان دارای جنایات نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند خانوار های شخصی هستند.

وی افزود: موسسه مالی رشد تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی برای آزادی قهری زندانیان جرائم در امور خیریه مشارکت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق کمک های نقدی این موسسه مالی شرایط برای تامین انواع اجتناب کرده اند زندانیان جرایم غیرعمد با عرضه می شود.

مهدیان ذکر شد: انفاق جایگاه ویژه ای در گروه دارد به طور قابل توجهی ماه مبارک رمضان جایگزین مناسبی احیا کردن عرف های حسنه است.

وی افزود: احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفاق در زمینه های شخص خاص، اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی کارکردهای متنوع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه توهم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراکات زیادی همراه خود موضوع همکاری موجود است، یادآور آموزه های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… تأکید بر نیکی، تقوا، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری است.» فراوان بود.

مدیرعامل موسسه مالی رشد تعاون خاطرنشان کرد: اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص تدریجی کرده است کدام ممکن است اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه به شکلی بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر حول محور اخلاق می چرخد ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش ورزش های خیریه به افزایش اخلاق در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش جرم {کمک می کند}.

وی همراه خود دقیق اینکه ایده ورزش های بانکی رشد ای کمک به اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله رفاه کلی در گروه است، خاطرنشان کرد: موسسه مالی رشد تعاون شناخته شده به عنوان عالی موسسه مالی تخصصی رشد ای ملاحظه ویژه ای به امتیازات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات افراد دارد.

مهدیان تاکید کرد: ما شناخته شده به عنوان عالی نهاد پولی رشد ای شخصی را موظف به توانمندسازی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقدامات در راستای رشد می دانیم.