معامله با اشکال سوزش کلیه هنگام روزه داریمبتلایان کلیوی در صورتی کدام ممکن است کمیت ادرار آنها نرمال باشد، باید روزانه ۲ به همان اندازه ۳ لیتر مایعات بنوشند. در هر مورد دیگر، برای جلوگیری اجتناب کرده اند احتباس آب، کدام ممکن است ممکن است بر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه ها تأثیر بگذارد، باید بلعیدن مایعات را کاهش دهند.