معلم اوج اطلاعات آموز را شکستفرماندار اشنوی اظهار داشت: این داده ها آموز بر تأثیر برخورد جسم محکم به سرش دچار شکستگی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع توسط دست کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود معلم متخلف برخورد قانونی ممکن است.