منتظر کمک های ویژه ماه رمضان باشیدیارانه ماه مبارک رمضان کنار اجتناب کرده اند یارانه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی بنزین است. به عبارت تولید دیگری، مشمولان حمایتی طبق روال ماه های قبلی هر ۲ حمایت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند آنها نیز برای ماه رمضان حمایت می شوند.