مکه ۷۰ سال پیش چه شکلی بود؟
در آن روزگار سفرهای تجاری هوایی هنوز نسبتاً جوان بود و مانند امروز امکان دسترسی به آن وجود نداشت، بنابراین بسیاری از زائران با قایق یا کشتی به مکه سفر می کردند.