نامه‌ی رضا کیانیان خطاب به سام رجبی


رضا کیانیان، بازیگر سینمای ایران، در یادداشتی خطاب به سام رجبی به ماجرای نبرد او همراه خود پرویز پرستویی در آمریکا پاسخ آرم داد.

به‌گزارش عدالت نیوز، محتوای متنی مناسب این نامه را به نقل اجتناب کرده اند صفحه‌ی اینستاگرام آقای کیانیان می‌خوانید:

«سلام آقای سام رجبی.

من صفحه خواهید کرد را دیدم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته هاتان را خواندم. آرزو می کنم به جمله ای اجتناب کرده اند خودتان ردیابی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد شکسته نشده دهم.

«علت این همه دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد نبود دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادیست»

به همان اندازه آن جا کدام ممکن است {من می دانم}. یکی اجتناب کرده اند اساس های دموکراسی «آزادی دقیق» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آزادی عقیده» است. بشمارید تعدادی از دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب در آمریکا همراه با هم وجود دارند! تعدادی از نوع پناهنده سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اجتناب کرده اند همه جای دنیا آن جا مسکن می کنند؟ شبیه به جا وقتی اجتناب کرده اند کسی پرسشی می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف نمی شود پاسخ دهد، حق ندارید پرسشتان را تکرار کنید. حتی پلیس هم حق ندارد سوال را تکرار تدریجی. به همان اندازه روزی کدام ممکن است وکیل طرف بیاید.

اگر به دموکراسی معتقدید. اجازه دهید هر کس عقیده خودش را داشته باشد. بازجویی نکنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند کسی پرسشی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف نمی شود پاسخ این است دهد، اصرار نکنید. به همین راحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دردآوری. دموکراسی خیلی دردسرساز است. تحمل دیگری، فوق العاده ضرر است. من ویدیوی دوم را گذاشتم کدام ممکن است یاد آوری شود گاهی به عقاید دیگران احترام نگذاشتید. ویدیوی خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای پرستویی هم همین طور است. به عقاید ایشان احترام نمی گذارید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار ها سوال‌تان را تکرار می کنید.

اگر حکومتی بر مبنای عقاید خواهید کرد بر پا شود؟ مطمئنید آن نقطه همه آزادند؟ مطمئنید آن نقطه همه می توانند عقاید خودشان را داشته باشند؟ هر دو… ساده به خودی ها آزادی می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه را اجتناب کرده اند میدان به در می کنید؟ در واقع ناسزا می گویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر می کنید. خواه یا نه اگر به امکانات برسید، چه می کنید؟ مطمئنید مخالفانتان را به زندان نمی اندازید؟ چون نوشته بودید اسامی مخالفانتان را نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط آوری می کنید برای مشابه روز.

آقای رجبی! آقای پرویز پرستویی هر عقیده ای دارد، باید احترام بگذارید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمام آن ها کدام ممکن است اسامیشان را نظر کرده اید. چون «خواهید کرد» اعلام کردن کرده اید به «دموکراسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آزادی» معتقدید. به صورت جداگانه همراه خود مبارزه ساده مبارزه زاده تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تحمیل دموکراسی باید ورزش دموکراسی کنیم.

اگر دوست داشتید پاسخ دهید. در واقع من هم به برخی سوال ها پاسخ نخواهم داد.
در واقع من به مدال های خواهید کرد خوشحال از می کنم».

انتهای پیام