نامه رئیس پلیس راهور به رئیسم دانستن درباره خودروهای محلی – پایگاه خبری تحلیلی افق


به گزارش افق نیوز، رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیروی انتظامی بار تولید دیگری اجتناب کرده اند استاندارد خودروهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات خودرو مسئله موثری در کاهش قربانیان حوادث رانندگی محسوب تبدیل می شود.

سردار سید کمال هادین فر در نشست خبری کدام ممکن است صبح درست در این لحظه در شهرستان آزمایشی در خصوص استاندارد خودروهای ساخت موجود در برگزار شد، تصدیق شد: قابل دستیابی است نیروی محرک در حین رانندگی دچار حادثه ناگواری شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی مرتکب اشتباهی شده باشد کدام ممکن است در نتیجه تصادف شود. با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است ممکن است باید اجتناب کرده اند آن دفاع کردن کنید. {کدام یک} اجتناب کرده اند خودروهای ما درست در این لحظه همراه خود این شرایط ساخته تبدیل می شود؟

وی شکسته نشده داد: امروزه عناصر خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلیاژهای آن، نصب در صنعت خودرو، کیسه هوا، ترمز ABS، کمربند امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همه عامل باید نجات دهنده نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان خودرو باشد، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند این چشم اندازها هستند. حضور در خودروهای ساخت موجود در: «مشکلی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دانم به همان اندازه کی باید چنین حوادثی را تکرار کنیم. چندی پیش فیلمی آشکار شد کدام ممکن است در آن دینا پلاس احتمال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابینش انصافاًً فرو ریخت با این حال ایربگ باز نشد. خب اینها خطاهایی هستند کدام ممکن است باید اصلاح شوند.

خودروهای خانه ۴ سود بی نظیر ندارند

حدین فر همراه خود دقیق اینکه عالی خودروی خوشایند باید ۴ سود بی نظیر داشته باشد، تصریح کرد: خودرو باید انصافاً باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کسب آن وجود داشته باشد. دوم استاندارد . سوم: امنیت آن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم، ارزانی آن. جاری باید دید این ۴ سود واقعا در خودروهای ساخت موجود در موجود است هر دو خیر.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی اظهار داشت: آنچه پلیس مطرح می تدریجی، ادعایی است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور نیز تأیید کردند: همه باید اجتناب کرده اند ساخت خانه حمایت کنیم، با این حال ساخت خانه باید خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشد. این خودروهای ساخت موجود در کدام ممکن است اتفاقاً همگی وابستگی ارزی دارند، در قسمتی اجتناب کرده اند عناصر اشکال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب المثل «هرچه پول بخوری، اصولاً بخوری» عناصر این خودروها اشکال دارند.

وی افزود: خوشایند، {چه کسی} بر عناصر این خودروها نظارت دارد؟ خواه یا نه نظارت گروه معمول بر یکی اجتناب کرده اند زیرمجموعه های شخصی به مدت ۱۰ سال بر عناصر خودرو کفایت می تدریجی؟ خواه یا نه تولید دیگری نباید او را تماشا کرد؟ نباید بعد اجتناب کرده اند هر حادثه ای باشد خودروسازان نظارت بر موضوع؟ به همان اندازه کی باید شاهد این حوادث باشیم؟

نامه حدین فر به رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستانی کل ملت دانستن درباره استاندارد خودروها

وی اجتناب کرده اند کشتی نامه ای به رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان کل ملت در خصوص خودروهای ساخت موجود در خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} نامه تاکید کردم کدام ممکن است همه خودروسازان در کنترل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بر ساخت خودروهای ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکیفیت نظارت داشته باشیم. مقررات هنجاری، مقررات وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند {در این} زمینه ایمن هستند. آنها نیاز دارند بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینند کدام ممکن است چرا ایربگ باز نمی شود. چرا ترمزهای ABS کار نمی کنند؟ چرا عالی ماشین در تصادف منفجر تبدیل می شود؟ چرا خودرو به گونه ای فرو می ریزد کدام ممکن است سرنشینان آن نتوانند اجتناب کرده اند خودرو خارج شوند؟ ما اجتناب کرده اند خودروسازان می خواهیم پیش قدم شوند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی افزود: من {نمی دانم} خودروسازان اجتناب کرده اند چه چیزی حفاظت می کنند، درست در این لحظه مقام معظم مدیریت، رئیس جمهور، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همه مطالبات آنها جایی برای حفاظت نیست، وقتی می گویید عالی آلیاژ ماشین اشکال داره برو درستش کن اجتناب کرده اند چی حفاظت میکنی؟”

وی شکسته نشده داد: طبق قوانین شماره گذاری خودرو، این کار همراه خود مجوز وزارت جو زیست، صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش انجام تبدیل می شود، گروه معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس مشمول این مقررات هستند، با این حال در صورتی کدام ممکن است این گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ها حرکت نکنند. وظایف آنها، ما به خودروهای ناایمن مجوز نخواهیم داد.”

تاثیر واردات خودرو بر کاهش قربانیان تصادفات

وی علاوه بر این به تاثیر واردات خودرو ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قطعا تاکید می کنیم کدام ممکن است ملت {به سمت} خودکفایی اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم محصولات باکیفیتی داشته باشیم با این حال در شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آمارهای مستند اجتناب کرده اند سال ۸۴ به همان اندازه ۸۶ یکی اجتناب کرده اند شاخص های مهمی کدام ممکن است حتی باعث کاهش انواع قربانیان تصادفات رانندگی اجتناب کرده اند ۲۷۰۰۰ به کمتر اجتناب کرده اند ۱۷۰۰۰ شد، این می تواند یک واردات خودرو روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن به ملت بود.

حدین فر افزود: به افرادی خواستن داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند خودرو ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکیفیت استفاده کنند. این همراه خود استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رخ کشیدن عالی خودروی مجلل منحصر به فرد است. واردات خودروهای باکیفیت به ملت حتی در تحمیل بازار تهاجمی مشخص شده رئیس جمهور کارآمد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه ارتقای استاندارد خودرو تبدیل می شود.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی نیروی انتظامی علاوه بر این اجتناب کرده اند محدود شدن سهم خودروها در تصادفات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سهم خودروسازان در تصادفات بهبهان، نورآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را خاص کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعً اگر خودروسازان به وظایف شخصی حرکت نکنند. مافوق شخصی را بی ارزش بدانند.” کرد.

وی در خصوص انتخاب های پلیس در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: ساختار هایی مشابه شماره گذاری درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک سوم اجتناب کرده اند جمله مواردی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال جدید پیش سوراخ بینی شده است. امیدواریم بتوانیم شرکت ها بیشتری را به مردمان حاضر دهیم.

حدین فر همراه خود دقیق اینکه در سال ۱۴۰۱ مقررات درمورد به موتورسیکلت ها شکسته نشده می تواند داشته باشد، اظهار داشت: امتحان شده می کنیم در سال جاری استاندارد شرکت ها، نحوه شرکت ها رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها پلیس را افزایش دهیم. بازرسان نامرئی نیز آسانسور می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های جریمه آنها {به روز} تبدیل می شود.

شهروند