نظر انتقادی دستیار قالیباف اجتناب کرده اند قالب «ایمنی»: تیر آزاد!


محمد سعید احدان دستیار سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای محمدباقر قالیباف رئیس شورای یازدهم در روزنامه فرهیختگان نوشت:

برخی برای مثال نیاز موافقت همراه خود قالب ایمنی، مخالفت شخصی را همراه خود اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات سایبری، مخالفان انقلابی قالب ایمنی را «ژست روشنفکرانه» می‌خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان را به ترس اجتناب کرده اند فضاسازی متهم می‌کنند. باید تاکید کرد کدام ممکن است قالب حفاظتی ۹ تنها پاسخی نامناسب به خواستن درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی به انضباط جسمی است، اما علاوه بر این مهمتر اجتناب کرده اند آن متعهد شدن آن مانع بی نظیر انضباط جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشمندی در ترتیب خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد دنیای آنلاین ما {خواهد بود}. توضیحات این اعلام کردن به رئوس مطالب زیر است:

۱- رئیس معظم انقلاب همراه خود ملاحظه به اهمیت فراوان دنیای آنلاین ما، شورای برتر دنیای آنلاین ما را همراه خود هدف تحمیل «کانون مرکزی سیاستگذاری، انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق در دنیای آنلاین ما ملت» همراه خود رعایت اصول اجباری تشکیل دادند. توانایی. علاوه بر این وسط سراسری دنیای آنلاین ما را شناخته شده به عنوان «بازوی اجرایی شورای برتر دنیای آنلاین ما» ایجاد کردند. تمام حرف ما اینجا است کدام ممکن است قوانین ترتیب در دنیای آنلاین ما باید بر مقدمه موافقت متخصصان این سطح کانونی باشد به همان اندازه مواردی را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه سیاستی قوانین گذاری شود به همان اندازه قوانین بر مقدمه نیازهای دنیای آنلاین ما، دقیقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه نیازهای دنیای آنلاین ما وضع شود. بر مقدمه شرایط ارزیابی استراتژی؛ در هر مورد دیگر، قانونگذاری ۹ تنها به ترتیب مقررات {کمک می کند}، اما علاوه بر این این سیستم عمومی این کانون را مختل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف هدف #مرکز_مرکز، انتخاب گیری در شورای برتر دنیای آنلاین ما کدام ممکن است در فرمان مقام معظم مدیریت رئوس مطالب شده است را مختل می تنبل.

۲- قالب حال صیانت اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند کمیته های ذیل وسط سراسری دنیای آنلاین ما مرجع بی نظیر ترتیب مقررات در بخش دنیای آنلاین ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت بخش بزرگی اجتناب کرده اند اختیارات وسط سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مقام معظم مدیریت را به شخصی اختصاص داده است. شورای دنیای آنلاین ما کدام ممکن است این کمیته همراه خود پشتوانه قانونی کدام ممکن است پیدا کرد، تسلط خاصی بر دنیای آنلاین ما ممکن است داشته باشد. علاوه بر این این، برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند وظایف کمیته های وسط سراسری نیز بر عهده کمیته {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار طراحی شده برای وسط سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور سایر کمیته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت ها عملاً بی خاصیت تبدیل می شود کدام ممکن است این نیز اختلالی در سیستم طراحی شده است. مقام معظم مدیریت

۳- با این حال نکته بی نظیر کدام ممکن است مدافعان حراست به سادگی اجتناب کرده اند جدا آن می گذرند اینجا است کدام ممکن است اشکال بی نظیر مزاحمت در دنیای آنلاین ما نبود قوانین نیست، اما علاوه بر این عدم اجرای مصوبات شورای برتر دنیای آنلاین ما است. اگر بسترهای خارجی قابلیت بی نظیر آنلاین را در ملت بلعیدن می کنند هر دو شرکت ها اساس خانه صحیح تحمیل نمی شود هر دو جامعه سراسری دانش به طور درست رئوس مطالب نشده است {به دلیل} گزینه ها شورای برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها صریح این شورا است. شورای برتر آنلاین مقام معظم مدیریت اجرا نشد.. خلاء قانونی بود. در واقع فقدان قوانین در اسبابک ها محدودی اجتناب کرده اند جمله مواردی کدام ممکن است درهم آمدن است جرم انگاری هستند اشکال {بوده است}، این دلیل است روزی کدام ممکن است شورای برتر خلأهای قانونی را گفتن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه جاده مشی تصمیم گیری شده توسط شورای برتر قوانین گذاری می تنبل، قوانین گذاری از واقعی حیاتی است. . {به طور خلاصه} می توان قالب حمایتی مقامات در گذشته را در تذکر گرفت، با این حال وزارت کشاورزی برای اجرا نکردن مصوبات مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم نیست مدعیان بر چه اساسی بر قالب حمایتی اصرار دارند، بجز اصرار نکنند. به این مقامات اعتقاد کنید

۴- مهمترین گزینه ها برای مقابله همراه خود مزاحمت سایبری اینجا است کدام ممکن است اگر همراه خود اتصال های رسانه ای از واقعی در کنار نباشد به اجرای آن لطمه وارد می تنبل. تجزیه و تحلیل کندی سرعت آنلاین اخیرا به توضیحات تولید دیگری با این حال در ایده ها نهایی هدف آن قالب حفاظتی بود کدام ممکن است ادامه دارد به تصویب نرسیده است، جاری تصور کنید قالب حفاظتی مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شورای برتر دنیای آنلاین ما پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل کارشناسی این موضوع. چکیده ای است کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند آنلاین را ترتیب می تنبل. آیا برای این سامانه تصویب قالب حفاظتی مانع انضباطی نیست در حالی کدام ممکن است نیازی به قوانین {در این} سامانه نیست؟

۵- باید روبرو شویم کدام ممکن است قالب حمایتی همراه خود پاسخ از حداکثر اجتماعی افراد مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر این اشخاص حقیقی جستجو در فضاهای عقب کشیدن در دنیای آنلاین ما نیستند. تخصص روشن به ما آرم داده است کدام ممکن است تصمیمی کدام ممکن است اشخاص حقیقی را حاوی نمی شود، ناگزیر در نتیجه شکست تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها به هدف ضربه می زند، اما علاوه بر این مانع قوانین گذاری نسبتاً در بلند مدت تبدیل می شود. واقعیت اینجا است کدام ممکن است این قالب، قوانین کامل حاکمیت در دنیای آنلاین ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب آن امکان قوانین گذاری کامل {در این} بخش را ابدی اجتناب کرده اند بین می برد.

۶- دنیای آنلاین ما از نزدیک در جاری تنظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری با اشاره به آن باید کبریت همراه خود شرایط همین الان باشد. مشخص است کدام ممکن است کنجکاوی مندان به دنیای آنلاین ما درگیر انتخاب گیری با اشاره به پلتفرم هایی شبیه اینستاگرام هستند. اینکه انتخاب از واقعی همراه خود این پلتفرم ها چیست بحثی است کدام ممکن است زمان می برد، با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است انتخاب گیری با اشاره به چنین بحثی اجتناب کرده اند منصفانه طرف فوق العاده پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط در جاری تنظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری گزینه ها مهمی کدام ممکن است مستقیماً تأثیر می گذارد. جان ده‌ها میلیون نفر باید توسط شورای برتر دنیای آنلاین ما ساخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان چنین موضوعاتی را به مقام عکس واگذار کرد.

اسبابک ها فوق اجتناب کرده اند جمله دلایلی است کدام ممکن است آرم می دهد اگر نیازی ندارید اجتناب کرده اند مقررات خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتقاد در دنیای آنلاین ما جلوگیری کنید، باید همراه خود تصویب قالب حفاظتی مخالفت کنید.

پی نوشت: عبارت خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثق اجتناب کرده اند انتخاب مقام معظم مدیریت برای تشکیل شورای برتر دنیای آنلاین ما رهن گرفته شده است.

انتهای پیام