نیروی کار برگزیده شده قرن آسیا همراه خود حضور ۲ شرکت کننده ایرانی{در این} نیروی کار برگزیده شده شناسایی علی دایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی پروین اجتناب کرده اند ایران هم به توجه می‌آید.