هدف اجتناب کرده اند عملیات روانی علیه پناهجویان افغان چیست؟ / افغان ها اجتناب کرده اند سیا حقوق می گیرندابوالفضل زهریوند در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تفصیلی همراه خود خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، همراه خود ردیابی به طراحی عملیات روانی علیه مهاجران افغانستانی در گروه ایران، ذکر شد: افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران منصفانه روح در ۲ هیکل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت آنها یکی است.

وی همراه خود ردیابی به همجواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان ذکر شد: سال ها امتحان شده برای جدایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان {انجام شده} است.

او ذکر شد: «افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران دارای گذشته تاریخی، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم منصفانه قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت جدید را تشکیل می‌دهند که ساده متخصصان می‌توانند آن را درک کنند.»

دیپلمات سابق کشورمان همراه خود تاکید بر اینکه قابلیت ملت های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان ممکن است معادلات جهان را بر هم بزند، ذکر شد: این دلیل است حضور ایران در افغانستان در همه زمان ها در تقابل {بوده است}.

وی همراه خود خاص اینکه حداقل نیمی اجتناب کرده اند افراد افغانستان تاکنون تخصص مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در ایران را داشته اند، خاطرنشان کرد: کدام ۲ ملت روی زمین می توانند چنین قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیتی داشته باشند؟ صدها هزار افغان به ایران بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب ها تکان نمی خورد.

زهریوند شکسته نشده داد: هدف استراحت حضور افغانستانی ها در ایران که نخواهد شد که ما نیروهای امنیتی مقاوم داریم، اما علاوه بر این پناهجویان افغانستانی ایران را خانه دوم هر دو حتی خانه اول شخصی می دانند.

امتحان شده برای تحمیل افغانستان فوبیا در ایران

وی خاطرنشان کرد: این اجتناب کرده اند حماقت‌های سیاستمداران آمریکایی مشابه ویلیام برنز است که رویای خوشی برای برهم زدن ژئوپلیتیک جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تحریک کردن نبرد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید‌گیری ترور افغانستان در ایران دارند.

فرستاده سابق ایران در ایتالیا تاکید کرد که افراد ایران شخصی ایمنی افغان ها را در برخورد همراه خود جامعه های تأثیر می گذارد صهیونیستی تامین می کنند.

وی همراه خود خاص اینکه جریان های موسوم به فاشیست، صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​وهابی اجتناب کرده اند دیرباز افغان های معتقد به زبان های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پشتون ها را به مزدور متهم کرده اند، افزود: نباید اجازه داد که جریان های متخاصم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهلانه بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اختلاف تحمیل کنند. افغانستان.”

اختلافات مذهبی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان منصفانه کابوس است

زهریوند تاکید کرد: دشمنان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان به خوبی می دانند که اختلاف مذهبی این اشخاص حقیقی رویایی است که به هیچ وجه قابل دلیل نیست، متعاقباً هویت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فارسی این افراد را سیگنال گذشت اند.

این تحلیلگر مسایل افغانستان ذکر شد که نبرد زیبایی شناختی را در افغانستان راه انداختند با این حال سودآور نشدند.

وی افزود: “حتی پشتون ها هم شاخه ای اجتناب کرده اند زبان فارسی هستند که ۵۰ نسبت آن ها واژه های فارسی هستند.”

زهریوند همراه خود خاص اینکه برای تضعیف اتحاد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان ماموریت ها را به طرق مختلف دنبال کردند، ذکر شد: انتقال طالبان، القاعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داعش به افغانستان همراه خود همین هدف تکمیل شد. اگر چه افغانستان اساساً مبنایی برای پذیرش داعش ندارد.

او ذکر شد: «در هر دوم، ایران بلند مدت افغان‌ها است. یعنی منصفانه افغان همراه خود همه حواشی تاریخی وقتی به ایران می آید بافت می تنبل که تعدادی از قدمی بلند مدت اش شکاف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است صدها هزار افغان در ایران مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اتفاقی نمی افتد.

روایت سلفی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهابی های تحصیل کرده کنار اجتناب کرده اند روایت افراد افغانستان است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه صدها هزار نفر {در این} ملت اجتناب کرده اند سختی، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذاب مبارزه کردن می برند، ذکر شد: ما باید افغان های ماهر اجتناب کرده اند داعش، وهابی ها، سلفی ها، القاعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دهندگان علیه ایران را اجتناب کرده اند افراد افغانستان کنار کنیم. مهاجرت. اینها شبیه به عواملی هستند که برای عملیات خرابکارانه به ایران تأثیر می گذارد می کنند.

زهریوند بر هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام مشترک ملت های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان برای سرکوب جریان های مخرب تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این شبح نه تنها علیه ایران، اما علاوه بر این علیه افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است.

وی افزود: دشمنان در جستجوی اصلاح ژئوپلیتیک در جهان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون ایران زبان مادری کشورهای فارسی زبان مشابه افغانستان، تاجیکستان، قفقاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای آسیای میانه است، تا حد زیادی مورد هدف قرار خواهد گرفت.

او ذکر شد: “تاجیک ها، ازبک ها، هزاره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پشتون های دقیق همراه با ایران هستند. این بافت {در سراسر} جهان صادق است.” حتی آذری های آذربایجان شخصی را ایرانی می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنی ها هم ایران را دوست دارند. متعاقباً هرگونه کارشکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلال در مثلث صهیونیستی، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی که رویاهای نامربوط دارند، رخ نمی دهد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلمات سابق کشورمان در ادعا ای کسب اطلاعات در مورد لزوم جداسازی حساب افراد افغانستان اجتناب کرده اند جریانی که تروریست ها را همراهی می تنبل، ذکر شد: گروهک منافقین هم ایرانی هستند با این حال می شناسید همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی ها چه کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه جنایاتی مرتکب شدند. اختصاص داده شده شد.

انحراف ایده ها نهایی اجتناب کرده اند جریانات سلفی ـ وهابی در موجود در افغانستان

وی افزود: در افغانستان هم همین‌طور است، با این حال روزی که دشمنان اجتناب کرده اند گروهک منافقین علیه ایران استفاده کردند، افراد همراه خود آنها تسویه حساب کردند. “

زهریوند خاطرنشان کرد: عدم تطهیر جریان های گروه یافته سلفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهابی ملیت افغانستان همراه خود وجود حضور تعدادی از میلیون افغانی در ایران به معنای تحمیل فاجعه خانه در ملت است {که باید} مراقب آن باشیم.

این تحلیلگر امتیازات بین الملل افزود: افراد افغانستان همراه با پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی ایران هستند. متعاقباً هویت افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد دیگری سلطه طلبی، وهابیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلفی گری آمریکا باید اجتناب کرده اند این تیم ها کنار شود.

این جنبش‌ها ۲۰ سال پیش توسط آمریکا، صهیونیست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی در افغانستان راه اندازی شد. اکنون ما بلک واتر افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیا را داریم که چندین هزار سرباز افغان دارد که اجتناب کرده اند سیا پول می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا ایجاد سیا دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها این کار را کرده اند. افغانستان را توقف نکنید.”

زهریوند خاطرنشان کرد: موضوعی {که باید} به آن است پرداخته شود اینجا است که عملکرد طالبان {در این} میان چیست؟ ممکن است شناخته شده به عنوان منصفانه تحلیلگر، این موضوع آسان را نادیده {نمی گیرم}. اتصال جامعه سازی در ایران همراه خود هماهنگی دوحه چیست؟