هشدار؛ حرکت جراحی لازک ساده برای این اشخاص حقیقی صحیح است!حرکت لازک توجه (Lasek) هر دو به بیانی تولید دیگری حرکت لازیک توجه، مرتب سازی اجتناب کرده اند جراحی PRK برای اصلاح نزدیک سوراخ بینی، دوربینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستیگماتیسم می‌باشد.