همسرکشی به خاطر توقیف پراید
قاتل ۵۲ ساله در بازجویی اولین اعتراف کرده که به دلیل برای اختلاف خانوادگی اجتناب کرده اند همسرم کنار اقامت می‌کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی اجتناب کرده اند ممکن است شکایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم توقیف خودرو پراید را نیز گرفته بود.