هواشناسی ایران درست در این لحظه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸همراه خود ملاحظه به هشدار‌های گروه هواشناسی ایران، درست در این لحظه ۸ اردیبهشت ماه در شمال غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت سامانه بارشی شدیدی سرزنده {خواهد بود}.